Şırnak Üniversitesi, mevcut durumunu belirlemek ve ileriye dönük etkin strateji ve hedefler geliştirebilmek amacıyla kurumsal öz değerlendirme çalışmalarını başlatmıştır. Öncelikle üniversitenin geçmişini ve bugününü analiz etmiş ve gelecekle ilgili hedeflerini ve politikalarını belirlemek üzere Şırnak Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunu (ADEK) oluşturmuş ve yönergesini hazırlayarak senato kararı ile yürürlüğe koymuştur. Şırnak Üniversitesi’nin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve sürdürülmesi, bağımsız dış değerlendirme sürecine hazırlanılarak kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Kurum, misyon, vizyon ve hedeflerini tüm birimler nezdinde düzenli olarak belirlemekte ve gözden geçirmektedir. İç ve dış değerlendirmeleri gerçekleştirmek ve kaliteyi tüm süreçlerde temin etmek ve sürdürmek amacı ile “Kalite Komisyonu” ve “Kalite Güvencesi Birim Temsilcileri’’ oluşturulmuştur. Komisyonun başkanlığını, rektör, rektörün bulunmadığı zamanlarda ise ilgili rektör yardımcısı yapmaktadır. Komisyonda, üniversite senatosu tarafından belirlenen farklı bilim alanlarından ve farklı fakülte ya da yüksekokulları temsil edecek şekilde ve daha evvel kalite ile ilgili çalışmalarda bulunmuş, deneyimli üyelerimiz bulunmaktadır. Üç yıl süre ile görev yapacak bu üyelerin süreleri yine senato kararı ile uzatılabilmektedir. Üniversite Genel Sekreteri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı komisyonun doğal üyesidir. Komisyonda öğrenci temsilcisi Senato tarafından seçilir. Görev süresi her yıl Senato tarafından yenilenir. Komisyon; başkan, senato tarafından belirlenen üyeler, doğal üyeler ve öğrenci temsilcisinden oluşmaktadır. Bu komisyon, alt çalışma grupları kurarak görev dağılımını gerçekleştirmiştir. Kalite Komisyonu Çalışma gruplarının kendi içinde seçtiği temsilciler, ilgili alandaki verilin toplanmasını sağlayarak raporlaştırılması sürecinde düzenli olarak toplanmakta ve yönerge çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

4.03.2024